ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató Teichmann Gergely egyéni vállalkozó (Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 4. 1. em. 2.,  Adószám: 69140477-1-42), mint adatkezelő (a továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett https://spotless.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, valamint a szolgáltatása nyújtása során megvalósuló adatkezeléssel és adatfeldolgozással kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.

A tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt a Honlapra látogatókat, illetve ügyfeleket, akik a Szolgáltatóval megbízási szerződést kötnek egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről. Jelen Adatkezelési tájékoztató a megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi.

Elérhetőségek:

    Adatkezelő: Teichmann Gergely
    Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 4. 1. em. 2.
    adószám: 69140477-1-42
    E-mail cím: kapcsolat@spotless.hu

1. AZ ADATKEZELÉS JOGLAPJA, CÉLJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Szolgáltató, mint adatkezelő az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: „GDPR”) értelmében az alábbi jogalapokon és az alábbi célokból kezeli a Honlapot használók és a szolgáltatásokat igénybe vevő személyek, valamint a hírlevelekre feliratkozók (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) által a megadott adatokat.


Kezelt adatok:


I. Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó, neve, beosztása, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlázási adatai (adószám, bankszámla szám, bank neve, bankszámla).


Adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel, valamint a szerződés teljesítése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: Amíg a szerződés teljesítéséhez szükséges, de legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárásáig.

II. Számlázási adatok, adószám, bankszámla szám, bank neve.


Adatkezelés célja: Bizonylat kiállítása, és azok megőrzése.
Adatkezelés jogalapja: A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.
Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig (8-10 évig).

 

2. ADATFELDOLGOZÓK
 

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Ha erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak a Felhasználó előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor. Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás.

3. TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ

 

Rackhost Zrt.
6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
E-mail: info@rackhost.hu
Telefon: +36 1 445 1200

4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

 

4.1.Hozzáférési jog

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen.


A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be.


Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult ésszerű költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 10 Ft/lap).
A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában válaszol.

4.2. Helyesbítéshez való jog

Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.


A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.
 

4.3. Törléshez való jog

Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha:

  • az adatkezelés jogellenes;

  • az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;

  • az adatkezelés célja megszűnt;

  • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.


4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c.) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.


4.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton).


4.6.Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok  kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén).


Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 13. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé.


Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.


5. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

6. ELJÁRÁS ADATVÉDELMI INCIDENS ESETÉN


Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.


Amennyiben  az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérjük haladéktalanul jelezze az Adatkezelőnél. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.


7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezelés jogalapja, célja, kezelt adatok körén kívül egyoldalúan módosítsa.


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019.04.22. napjától lép hatályba.

A cookie szabályzatot itt olvashatja.

SPOTLESS

Telefon: +36 20 543 1812

Email: kapcsolat@spotless.hu

Székhely: 1085 Budapest, Horánszky utca 4.